Raad van toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op (voorbereiding en uitvoering van) het beleid door de directie en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht adviseert de directie en functioneert als klankbord.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Thuiszorg Centrale Nederland en de centrale positie van haar cliënten daarin.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Thuiszorg Centrale Nederland, het reglement Raad van Toezicht en in de Governancecode Zorg.

De Raad van Toezicht wordt periodiek door de directie geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, mogelijke risico’s verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, de kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de organisatie.

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.

 

Samenstelling

J. (Jan) de Graaf – Voorzitter

J.J.W.H. (Hans) Wijn – Vicevoorzitter

 

Contact
De Raad van Toezicht is bereikbaar info@thuiszorgcentralenederland.nl

 

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Centrale Nederland